Ghid privind garantarea creditelor


Ai nevoie de un credit pentru a-ti dezvolta afacerea si banca iti solicita garantii? Acum poti afla cum iei credit bancar avand doar o parte din garantiile solicitate de banca.

Ce credite pot fi garantate de către FNIMM SA-IFN şi de la care bănci?

Pot fi garantate:
Finanţări pe termen mediu şi lung de tipul creditelor pentru investiţii în completarea surselor proprii pentru:
a. Realizarea de noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea celor existente, prin construcţia, reabilitarea, consolidarea, extinderea imobilelor cu destinaţie industrială şi comercială
b. Modernizarea şi/sau retehnologizarea capacităţilor de producţie, a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor, clădirilor şi construcţiilor existente etc.;
c. Realizarea de investiţii prin achiziţii de maşini, utilaje, mijloace de transport, clădiri, licenţe, animale de reproducţie etc.
d. Proiecte care participă la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare naţională, (co-)finanţate prin:
– Contributia UE din Instrumentele Structurale
– Alocarile din surse publice nationale si locale
– Surse externe de finanţare pentru investitii
Finanţări pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru, de tipul:
a. Linii de credit
b. Credite globale de exploatare
c. Credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor
d. Credite pentru prefinanţarea exporturilor ş.a.

Scrisori de garanţie bancară de tipul:
a. SGB pentru participarea la licitaţii
b. SGB pentru plata avansului
c. alte tipuri de SGB emise de finantatori

Alte tipuri de finanţări acordate de finanţatori.

În baza fondurilor alocate de unităţile de implementare, FNIMM acordă garanţii pentru cofinanţarea proiectelor aferente programelor cu finanţare din fonduri europene si instrumente structurale – Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală şi Fondului European pentru Pescuit.

Bancile de la care se poate lua un credit cu garantia FNIMM SA-IFN sunt:

Alpha Bank; Banca Comercială Română; Banca Comercială Carpatica; Banc Post; BRD – Groupe Societe Generale; Banca Românească; Banca Transilvania; Banca UniCredit Tiriac Bank; Banca Leumi Romania; CEC; Credit Europe Bank; Eximbank; ING Bank; Libra Bank; OTP Bank; Raiffeisen Bank; Romanian International Bank; Romexterra Bank; Volksbank Romania, Intesa Sanpaolo Bank.

Care sunt etapele necesare in obtinerea garantiei?

1. solicitantul creditului, IMM – ul, depune documentaţia de credit la banca finanţatoare;
2. Banca, în urma analizei proprii, consideră proiectul viabil, constată că nu există suficiente garanţii materiale pentru acordarea creditului şi solicită Fondului participarea la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii financiare;
3. FNIMM SA transmite băncii decizia privind acordarea garanţiei financiare solicitate în maxim 7 zile de la primirea de la bancă a dosarului complet;
4. În baza garanţiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul.

In cat timp se poate accesa garanţia Fondului?

FNIMM SA-IFN analizează în maxim 7 zile dosarul complet primit de la bancă şi transmite băncii decizia privind acordarea garanţiei financiare solicitate.
Pentru finanţări de până la 300.000 LEI, se poate obţine în max. 24 de ore garanţia Fondului, în baza unor convenţii încheiate cu unele bănci finanţatoare.

Care sunt costurile legate de obţinerea garantiei?

Pentru garanţia acordată se plăteşte un singur comision a cărui valoare depinde de durata finanţării astfel:
– pentru garantarea creditelor pe termen mediu si lung comisionul comisionul reprezintă un procent de 1,5%/an din soldul anual al garantiei acordate.
– pentru garantarea creditelor pe termen scurt, de pana la 12 luni comisionul reprezintă un procent de 2%/an din volumul garanţiei acordate şi va fi încasat integral la momentul acordării garantiei.
– pentru garantarea creditelor destinate accesării fondurilor europene 1%/an.

Pentru analiza solicitărilor de garantare nu se plăteşte comision de analiză a dosarului şi nici alte comisioane sau taxe pentru emiterea sau gestionarea garanţiei.

Care este procentul maxim din credit care poate fi garantat de Fond?

FNIMM SA preia riscul creditelor bancare acordate IMM-urilor, inclusiv celor nou înfiinţate, garantând si până la 80 % din credit.
Garanţia acoperă:

– până la 80% din valoarea finanţării pe termen mediu si lung
– până la 70% din valoarea finanţării pe termen scurt.

Pentru accesarea creditelor de cofinantare in cazul proiectelor finantate din fonduri europene garantia acoperă până la 80% din valoarea creditului, indiferent de durată.

FNIMM garantează şi finanţările acordate beneficiarilor definiţi prin Legea 218/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească solicitantul unei garanţii din partea FNIMM SA.-IFN?

Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri, definite potrivit Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificarile ulterioare, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate ale bancii şi ale Fondului.

Condiţii de eligibilitate

1. Sunt eligibili Beneficiarii de finanţare definiţi la art.1 pct.1, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, realizează o cifra de afaceri anuală echivalentă cu până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare, dovada se face cu declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţiilor legali ai societatii prezentată în original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 la OG nr.27/2006;
c) au capacitate de rambursare a obligaţiilor de plată asumate, aşa cum rezultă din analiza Finanţatorului, efectuata conform reglementarilor interne ale Finantatorului.

Cum se lucreaza cu bancile?

Fondul colaborează cu instituţiile finanţatoare în baza unor convenţii de lucru, în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, condiţiile de acordare a garanţiilor, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate.

Garanţia Fondului se emite la solicitarea instituţiilor finantatoare pentru finanţări aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documenelor prezentate de către bancă, care atestă eligibilitatea beneficiarului şi posibilitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile de plată.

Fondul îşi recuperează de la debitor suma plătită băncii în contul garanţiei executate, cu aplicarea art. 1669-1670 Cod civil şi a procedurilor de executare prevăzute de lege.

Pentru garanţiile acordate Fondul percepe un comision de garantare, a cărui valoare se calculează prin aplicarea unui procent la volumul garanţiei acordate pentru creditele pe termen scurt, respectiv la soldul anual al garanţiei acordate pentru creditele pe termen mediu si lung.

Garanţiile oferite de FNIMM SA reprezintă cele mai lichide garanţii pe care instituţiile finanţatoare le pot obţine.

Care este continutul dosarului transmis de banca?
Documentaţia de garantare înaintată de către banca finanţatoare include:

• Solicitarea de garantare semnată de bancă;
• Documentaţia de creditare în baza căreia banca aprobă finanţarea;
• Documentele din care reiese că solicitantul creditului se încadrează în categoria IMM, respectiv, Anexele 1 şi 2 la OG NR.27/2006.

Beneficiarii de fonduri europene pot accesa garanţia Fondului?
FNIMM SA-IFN acorda garanţii si beneficiarilor de finanţări din fonduri europene. Produsul se adresează IMM-urilor care îndeplinesc atât condiţiile de accesare a fondurilor europene, cât şi condiţiile de acordare a finanţării specifice fiecărui finanţator. Fondul garantează Finanţări acordate de instituţii financiar-bancare/ nebancare, pentru:
– plata taxei de consultanţă aferentă unui proiect pe un domeniu de activitate potenţial beneficiar de fonduri europene;
– realizarea proiectelor pe domenii de activitate potenţial beneficiare de fonduri europene.
Garanţia se poate acorda pentru o perioadă de până la 3 ani, pentru consultanţă, iar pentru investiţii garanţia se acordă în corelaţie cu durata creditului. Procentul de garantare este în conformitate cu prevederile din convenţiile încheiate cu finanţatorii, fără a depăşi 80%, iar comisionul de garantare este de numai 1%/an. In situaţia în care condiţiile de accesare a fondurilor europene prevăd ca aplicantul să facă dovada existenţei surselor proprii pentru finanţarea proiectului, Fondul va putea emite, la solicitarea instituţiei finanţatoare un document – PROMISIUNE DE GARANTARE – prin care Fondul îşi exprimă intenţia de a garanta finanţarea ce va fi primită de IMM, după aprobarea proiectului de către autoritatea de implementare.Articol din sectiunea: Economie
Etichete:

Adauga comentariul tau


Va rugam sa comentati doar subiectul articolului. Responsabilitatea juridica pentru comentariu revine in
exclusivitate autorului, acesta isi va asuma eventualele daune in cazul unor actiuni legale.

Despre autor

  Stiri din Bacau: Ghid privind garantarea creditelor